پژوهشگران

 

 

 


دکتر مهتاب وثیق، جراح پستان


دکتر احمد الهی، جراح پستان

دکتر آروین آرین، رادیولوژیستدکتر امیرمحسن جلایی فر، جراح سرطاندکتر محمد شیرخدا، جراح سرطان

دکتر محبوبه عابدی، رادیولوژیست

دکتر لیلا بیانی، رادیولوژیست

دکتر آذین صابری، جراح عمومی

 

دکتر سیما مشایخی، جراح سرطان