وبینارها

تاریخ برگزاری وبینار موضوع وبینار فایل های مربوطه
1400/07/11 متاستاز به غده لنفاوی آگزیلاری با منشاء اولیه ناشناخته: نحوه برخورد و درمان

Dr.Babayi Presentation

Dr.Vasigh Presentation 

Dr.Vasigh Presentation 2

Dr.Soleymani Presentation

Dr.Sadighi Presentation

1400/08/09 جراحی محل اولیه در سرطان متاستاتیک پستان

Dr.Abbasi Presentation

Dr.Farbod Presentation

Dr.Kaviani Presentation

Dr.Maddah Presentation

Dr.Dabiri Preasentation

1400/09/07 درمان سیستمیک نئوادجوانت در سرطان های پستان لومینال،مزایا و ریسک آن

Dr.Mohammadi Presentation

Dr.Mousavi Presentation

Dr.Espandbod Presentation

Dr.Zeinalkhani Presentation

1400/10/12 جنبه های قانونی و اخلاق پزشکی در مواجهه با سرطان پستان

Presentation 

Presentation2

1400/11/10 درمان سیستمیک ادجوانت سرطان پستان در بیماران ER مثبت و HER-2 منفی

Dr.Akbari Presentation

Dr.Najafi Presentation

Dr.Mirzania Presentation

1400/12/15 نقش تصویربرداری پستان در جراحی حفظ پستان

Dr.Elahi Presentation

Dr.Sadighi Presentation

Dr.Arian Presentation

 

 

1401/05/30 کارسینوم لبولار اینسایتو؛ تشخیص، درمان، پیش آگهی

Dr.Elahi Presentation

Dr.Jahanbin Presenaion

Dr. Mirzania Presentation

Dr.Zeinalkhani Presentation