تاریخچه

با توجه به سطح علمی اعضا محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سوی دیگر مراجعات فراوان بیماران مبتلا به بیماریهای پستان و همچنین انجام تحقیقات بسیار ولی پراکنده و شیوع بالای این بیماریها، در دانشگاه از چندین سال پیش، نیاز به ایجاد یک مرکز تحقیقاتی که بطور اختصاصی بیماریهای پستان را مورد توجه قرار دهد، احساس می شد. 
 
روند درخواست تاسیس این مرکز از همان زمان آغاز و پس از پیگیری و ابراز همکاری بزرگان این علم و حمایت های مسئولین محترم دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی قرار گرفت و پس از آن "مرکز تحقیقات بیماریهای پستان" در مهرماه ۱۳۹۶ رسما در محل فعلی آغاز به کار نمود.