اهداف

-    انجام پژوهش های بنیادی در زمینه اتیولوژی و فیزیوپاتولوژی دخیل در ایجاد بیماریهای پستان و مکانیسم اثر روشهای درمانی
-    انجام پژوهش های بالینی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان و پیگیری بیماریهای پستان
-    انجام پژوهش های کاربردی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه برنامه های حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در سطح خانواده و  جامعه
-    اجرای پروژه های تحقیقاتی جهت رضایتمندی بیماران و افزایش کیفیت مراقبت از آنها در مراکز درمانی
-    گسترش همکاری علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی، درمانی و آموزشی و مراکز خیریه و NGO ها در سطح ملی و بین المللی
-    بستر سازی تربیت نیروی انسانی متبحر در زمینه بیماریهای پستان
-    کمک به فرهنگ سازی ملی جهت گسترش رفتارهای منجر به پیشگیری، تشخیص و درمان زودرس بیماریهای پستان
-    بهبود تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر یافته های پژوهش در زمینه بیماریهای پستان