اعضای هیات موسس

 

دکتر کاظم زنده دل- اپیدمیولوژی سرطان

 

دکتر صدف علی پور: جراحی سرطان

 

دکتر علی محمد علیزاده: سلولی-مولکولی

 

دکتر رامش عمرانی پور: جراحی سرطان

 

دکتر احمد کاویانی: جراحی سرطان

 

دکتر معصومه گیتی: رادیولوژی

 

دکتر اشرف معینی: زنان-نازایی