اعضای تومور بورد

گروه مدیکال انکولوژی

دکتر سید امیرحسین امامی

دکتر سید رضا صفائی نودهی

دکتر صنمبر صدیقی

دکتر فرهاد شاهی

دکتر مهرزاد میرزانیا

دکتر محسن اسفندبد

دکتر کامران رودینی

دکتر محمدرضا  دبیری

گروه جراحی

دکتر رامش عمرانی پور

دکتر صدف علی پور

دکتر امیرمحسن جلائی فر

دکتر سید روح الله میری

دکتر مهتاب وثیق

دکتر سید احمد الهی

دکتر حمید احمدی

دکتر فرزانه گلفام

دکتر سیما مشایخی

دکتر آتوسا مهدوی

دکتر ماندانا معتمدی

گروه رادیوتراپی انکولوژی

دکتر مهدی عقیلی

دکتر فرناز آموزگار هاشمی

دکتر  نیما موسوی

دکتر فهیمه زینلخانی

گروه رادیولوژی

دکتر آروین آریان

دکتر معصومه گیتی

دکتر نسرین احمدی نژاد

دکتر مریم رحمانی

دکتر ناهید صدیقی

دکتر مرضیه لشکری 

گروه پاتولوژی

دکتر فرشته انسانی

دکتر بهناز جهان بین

گروه پزشکی هسته ای

دکتر سعید فرزانه فر

دکتر مهرشاد عباسی

دکتر یلدا صالحی

گروه طب تسکینی

دکتر مامک طهماسبی

گروه ژنتیک

دکتر مسیح بهار