درج وابستگی مرکز (Affiliation)

فارسی: مرکز تحقیقات بیماریهای پستان،پژوهشکده سرطان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 

انگلیسی: Breast Disease Research Center (BDRC),Cancer Institute,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran