اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبا

دکتر آروین آرین، رادیولوژیست

دکتر بیتا اسلامی، اپیدمیولوژیست

 

دکتر زهرا جهانگرد، داروسازی بالینی

 

دکتر کاظم زنده دل،اپیدمیولوژی سرطان

 

         

دکتر فرهادشاهی،انکولوژی

 

دکتر رضا شیر کوهی، ژنتیک پزشکی

 

      دکتر مامک طهماسبی،زنان و زایمان

 

 دکتر علیرضا عبداللهی،پاتولوژی

 

 دکتر صدف علی پور، جراحی پستان

 

 

دکتر علی محمد علیزاده،فیزیولوژی پزشکی

 

 

 

دکتر رامش عمرانی پور، جراحی سرطان

 

 

 

دکتر معصومه گیتی، رادیولوژی

 

دکتر حبیب الله محمودزاده،جراحی سرطان

 

 

 

  

دکتر اشرف معینی، زنان و نازایی

 

 

 

   دکتر آذین نحوی جو، مدیریت بهداشت